MINISTAR BALIĆ NA KONFERENCIJI U SARAJEVU

Ministar  pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK  Suad Balić prisustvovao je Drugoj Konferenciji ministara pravde u BIH i predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog  vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.
Konferencija je održana u Sarajevu  6. juna 2017. godine u organizaciji Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

Konferencija ministara pravde BiH osigurava koordinirano praćenje provođenja najvažnijih reformskih procesa od zajedeničkog interesa za sektor pravde u BiH.

Održavanje ministarskih konferencija omogućava se  usaglašeno rješavanje najvažnijih pitanja u sektoru pravde BiH, razmjena iskustava, te bolje korištenje domaćih i stranih donatorskih sredstava.

Organizovanje Druge ministarske konferencije predstavlja važan korak u učvršćenju i nastavku reformskih inicijativa u sektoru pravde u BiH, prvenstveno u provođenju Strategije za reformu sektora pravde u BiH, koju su usvojili Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, kao i Akcionog plana za njeno provođenje.

Učesnici ministarske konferencije dali su punu podršku aktivnostima na uspostavljanju partnerskih odnosa, međusobnoj saradnji i zajedničkom radu institucija sektora pravde u BiH.

Praćenje provođenja zajedničkih mjera i inicijativa, davanje stručnih mišljenja i prijedloga za rješavanje najvažnijih reformskih pitanja u sektoru pravde u BiH vršit će funkcionalne radne grupe koje će se uspostaviti rješenjem ministra pravde BiH, na prijedlog institucija koje učestvuju u radu ministarske konferencije.

Preporuke i zaključci na ministarskim konferencijama se donose konsenzusom i na svakoj ministarskoj konferenciji će biti izrađene zajedničke preporuke, zaključci i izjave za javnost. Ministarske konferencije će se održavati dva puta godišnje u mjestu koje dogovore učesnici konferencije.

Stručnu i tehničku podršku u pripremi i održavanju ministarskih konferencija pružit će sektori ili osobe u ministarstvima pravde BiH, entiteta, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, koji vrše poslove strateškog planiranja i koordinacije unutar svojih institucija.

Ministarstva pravde u BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH se obavezuju da će podržavati rad ministarskih konferencija i učestvovati u njihovom radu.

Dosadašnja praksa je pokazala da unutar ustavnog okvira BiH, sistem pravde koji predviđa jednake standarde i osigurava integritet, učinkovitost i nezavisnost, nije moguće ostvariti bez aktivnog i koordiniranog djelovanja institucija odgovornih za njegovo uspostavljanje i funkcionisanje.

Komentariši