SAOPŠTENJE

Povodom Javnog saopštenja Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HR HB, Mostar, objavljenog  u pojedinim elektronskim medijima u cilju objektivnog i transparentnog informisanja javnosti, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanske kantona, daje sljedeće:

JAVNO  SAOPŠTENJE

U nadležnosti Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona je vođenje Registra udruženja za teritoriju HNK, odnosno osnivanje i upis svih promjena u radu udruženja u skladu sa Statutima udruženja i Zakonom o udruženjima i fondacijama FBiH.

U cilju ažuriranja upisanih podataka Ministarstvo je uputilo javni poziv svim udruženjima iz Registra da poslovanje usklade sa svojim Statutima i o tome dostave relevantnu dokumentaciju Ministarstvu.

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HR HB, Mostar, je bila upisana u Registar udruženja kod Višeg suda u Mostaru 1994 godine, a u Registar udruženja koji se vodi kod ovog Ministarstva Udruga je upisana 2000 godine i nakon toga nije prijavljivala nikakve promjene, nije uskladila svoju dokumentaciju sa Zakonom o udruženjima i fondacijama FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 45/02) a što je bila u obavezi u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona, što bi značilo da Udruga, u periodu od 16 godina nakon upisa nije održavala izborne sabore odnosno nije poslovala u skladu sa svojim Statutom.

Zahtjev za preregistraciju Udruga je podnijela tek po javnom pozivu Ministarstva.

Nakon toga Ministarstvo ih je u više navrata pozivalo na dopunu dokumentacije i provelo upravni postupak u kojem nisu učestvovale osobe javno prozvane saopštenjem Udruge, pa je  doneseno Rješenje u skladu sa Zakonom i dostavljenim dokumentima, na koje nezadovoljna strana ima pravo uložiti pravni lijek. Naime svako doneseno Rješenje Ministarstva podliježe sudskoj provjeri.

U toku postupka sve radnje su provedene transparentno, strankama je dozvoljeno učešće u postupku, omogućeno je da daju svoje iskaze na Zapisnik, a u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama FBiH stranke su ostvarile pravo na uvid  i kopiranje dokumentacije iz spisa Ministarstva.

Zbog toga su netačne tvrdnje iz Priopćenja za javnost ovog Udruženja od 20.06.2017. godine kojim se zaposlenici ovog Ministarstva optužuju za djelovanje  na štetu Udruge.

Ovo Ministarstvo na čelu sa Ministrom Suadom Balićem u svim situacijama radi u interesu zaštite Zakona, svoje odluke donosi na osnovu dostavljene dokumentacije, što je posebno otežano u slučajevima kada članovi pojedinih udruženja svoje međusobne nesporazume, nerad i sukobe pokušavaju prebaciti na druge.

 

 

Komentariši