Dana 08. januara 2018. godine Ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona u skladu sa članom 27. stav (2),  a u vezi sa članom 6. i 7. Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH”, broj: 75/05), je donio Rješenje o imenovanju Kantonalne/Županijske komisije za polaganje stručnih ispita za namještenike i pripravnike u organima državne službe.

Stručni upravni ispit za namještenike u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine provodit će se po Programu stručnog upravnog ispita za namještenike u organima državne službe u F BiH (“Službene novine F BiH”, broj:75/05).

Polaganje stručnog ispita obavlja se na pismeni zahtjev kandidata, koji uz zahtjev prilažu:

  • uvjerenje o završenoj školskoj spremi,

  • uvjerenje ili potvrdu o pripravničkom stažu, odnosno o radnom stažu.

Rješenje možete preuzeti na sljedećem linku:

Rješenje o imenovanju Kantonalne/Županijske komisije za polaganje stručnih ispita za namještenike i pripravnike u organima državne službe.

Komentariši