U Sarajevu je 25. mart 2019. godine održana peta Konferencija ministara pravde sa svih nivoa vlasti u BiH i predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, kojoj je prisustvovao i ministar Pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK, Suad Balić.

Konferencije ministara pravde u BiH osiguravaju koordinisano praćenje implementacije najvažnijih reformskih procesa od zajedničkog interesa za sektor pravde u BiH i usaglašeno rješavanje najvažnijih pitanja u sektoru pravde u BiH, razmjenu stavova, te bolje korištenje domaćih i donacijskih sredstava.

Organizovanje 5. ministarske konferencije predstavlja čvrsto i jasno opredjeljenje za nastavak reformskih inicijativa u sektoru pravde u BiH, prvenstveno na provođenju Strategije za reformu sektora pravde u BiH, koju su usvojili Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, kao i Akcijskog plana za njeno provođenje

U svom obraćanju, minisar Suad Balić, je ukazao na problem dugih konkursnih procedura za imenovanje sudija i tužilaca u pravosudnim tijelima, od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Obično se događa da za upražnjenu poziciju sudije ili tužioca, npr. zbog penzionisanja, konkurs bude raspisan tek nakon penzionisanja, tako da ta pozicija ostane upražnjena na neopravdano dug period. Zbog navedenog problema dolazi do otežanog funkcionisanja pravosuđa, nagomilavanjem neriješenih predmeta, što direktno dovodi do apelacija građana zbog prekoračenja razumnog roka suđenja i presuda Ustavnog suda čime dolazi do novih budžetskih opterećenja. Navedeni problem je moguće rješiti aktivnim i koordiniranim radom institucija sa misijom za uspostavu  efikasnog pravosuđa.

Učesnici ministarske konferencije dali su punu podršku godišnjem Izvještaju o provođenju Akcijskog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH za 2018. godinu, Izvještaju o statusu aktivnosti iz Akcijskog plana Strategije za raformu sektora pravde u BiH Organizacija civilnog društva, Izvještaju o praćenju i ocjeni efikasnosti donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH, prioritetima donatorske pomoći i nastavku reformi na osnovu revidiranog Akcijskog planu za vrijeme 2019. i 2020. godine.

S Konferencije je upućen zahtjev za što brže usvajanje revidirane Državne strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina i donošenje zakonskih rješenja na svim nivoima vlasti koji će doprinijeti jačanju vladavine prava.

                    

Komentariši