Ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Suad Balić, Jasminka Bratić, pomoćnik ministra koja je ujedno i koordinator Hercegovačko-neretvanskog kantona za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini održali su sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva pravde: Alenom Taletovićem, pomoćnikom ministra za upravu, Željkom Škarica, glavnim federalnim upravnim inspektorom i Enverom Išerićem direktorom Zavoda za javnu upravu Federacije BiH.

Razgovarali su o reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini što je uslov za efikasnost države, profesionalizaciju državne službe koja omogućava kvalitetno služenje građanima. Kvalitetna državna služba u Bosni i Hercegovini dugo je u fokusu domaće i međunarodne pažnje, nevladinog sektora i pravnih eksperata.

Presudom Ustavnog suda F BiH broj: U27/09 od 20.04. 2010. godine oblast radnih odnosa je svrstana u socijalnu politiku, a socijalna politika je u zajedničkoj nadležnosti federalne i kantonalne vlasti. Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine je propisano da se za pitanja iz zajedničke nadležnosti, Federacija i kantoni dogovaraju na trajnoj osnovi.

Činjenica je da u oblasti radnih odnosa u državnoj službi postoje velike raznolikosti, te da je potrebno urediti osnovne principe koji bi bili definisani federalnim zakonom za područje cijele Federacije.

Dogovoreno je da radnu grupu za izradu potrebnih normativnih akata kantoni delegiraju svoje članove, a čitav proces pripreme i izrade zakonskih rješenja će voditi Federalno ministarstvo pravde.

Na zadovoljstvo svih učesnika ovog sastanka ocijenjeno je da ovi susreti trebaju biti češći u cilju postizanja kvalitetnijih rezultata reforme javne uprave, a u konačnici efikasnijeg  i djelotvornijeg državnog aparata.

 

Komentariši