Ovlašteni predstavnici kantonalnih vlada i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika F BiH potpisali su danas u Sarajevu Sporazum o produženju važenja Kolektivni ugovor za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika u F BiH.

Sporazum o produženju primjene kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u F BiH dostavljen je na razmatranje i davanje saglasnosti  svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji našeg kantona.  Nakon ostavljenog roka nije bilo primjedbi  za izmjenu navedenog prijedloga Sporazuma, tako da su se stvorili uslovi za potpisivanje navedenog Sporazuma.

U skladu s tim, Vlada HNK je dala saglasnost i ovlasti ministru  pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK Suadu Baliću, da u ime Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona potpiše Sporazum o produženju primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ministar Balić je, ispred Vlade HNK i u svoje lično ime, izrazio zadovoljstvo zbog dobre saradnje Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika i predstavnika Vlastit u Federaciji BiH.