Na osnovu člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ br: 49/05),  člana 10. Zakona o radu („Službene novine F BiH“, broj: 62/15 i 26/16), člana 20. Pravilnika o unutrašnjem uređenju, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK broj:03-01-02-493/18 od 29.08.2018. godine i Odluke Vlade HNK o davanju saglasnosti Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK za prijem u radni odnos namještenika, broj: 01-1-02-774/21 od 22.03.2021.godine, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK objavljuje javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme: domar, 1 izvršilac, službeno zvanje referent, puno radno vrijeme.

Oglas možete preuzeti u sljedećem LINK-u: