LISTU DONEŠENIH ZAKONA MOŽETE NAĆI U NASTAVKU I URADITI PREGLED ILI PREUZIMANJE ISTIH

1. Ustav Hercegovačko neretvanskog kantona
1.1 Amandman I na ustav Hercegovacko-neretvanskog-kantona 1.2 Amandman II na ustav Hercegovačko-neretvanskog-kantona 1.3 Amandman III-XII na ustav Hercegovačko-neretvanskog-kantona
2. Zakon o organizaciji uprave u HNK
3. Zakon o vladi Hercegovačko-neretvanskog-kantona
 3.1 Zakon o dopuni zakona o vladi Hercegovačko-neretvanskog-kantona
4. Zakon o lokalnoj samoupravi
5. Zakon o izvršenju sankcija u Hercegovačko-neretvanskom-kantonu
5.1 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju sankcija u HNK
6. Zakon o javnom pravobranilaštvu
 6.1 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnom pravobranilaštvu  6.2 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnom pravobranilaštvu HNK
7. Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći
8. Zakon o sudskim taksama sa tarifom Hercegovačko-neretvanskog-kantona
8.1 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sudskim taksama s tarifom 8.2 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sudskim taksama s tarifom 8.3  Zakon o dopuni zakona o sudskim taksama sa tarifom 8.4 Zakon o izmjenama zakona o sudskim taksama sa tarifom
9.Zakon o upravnom postupku FBiH
9.1 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o upravnom postupku FBiH
10. Zakon o upravnim sporovima F BiH
11. Zakon o radu Federacije BiH 2016
12. Zakon o udruženjima i fondacijama FBiH
13. Zakon o kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog-kantona
14. Zakon o pravima izabranih dužnosnika i nosilacaizvršnih funkcija u institucijama vlasti HNK
14.1 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima izabranih dužnosnika i nosilaca izvršnih funkcija u institucijama vlasti HNK
15. Zakon o državnoj službi u FBiH neslužbeni prečišceni tekst
15.1 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi FBiH
16. Uredba o primjeni zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine u Hercegovačko - neretvanskom kantonu
16.1 Uredba o dopuni uredbe o primjeni zakona o državnoj službi FBiH u Hercegovačko - neretvanskom kantonu 
17. Zakona o administrativnim taksama HNK sa tarifom
17.1. Zakon o izmjenama zakona o administrativnim taksama s tarifom administrativnih taksi Hercegovačko-neretvanskog kantona
18. Zakon o notarima FBiH
19. Zakon o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine
20.Zakon o službenom glasilu HNK/Ž
21. Uredba o kancelarijskom poslovanju uorgana uprave i službi za upravu Hercegovačko-neretvanskog kantona
22.Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave
22.1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave
22.2 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave 2007
22.3 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave 2013
23. Zakon o upotrebi grba i zastave  Hercegovačko - neretvanskog kantona
24 .Zakon o grbu i zastavi Hercegovačko - neretvanske županije
25. Zakon o sudovima
  25.1. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sudovima  25.2. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sudovima Hercegovačko - neretvanskog kantona  25.3. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sudovima Hercegovačko - neretvanskog kantona 26.  Zakon o pečatu Hercegovačko - neretvanskog kantona/županije
27. Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
28. Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novineHNK", broj: 5/18)  (HR)
29. Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Narodne novine HNK", broj: 5/18) (BS)
30.Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plate HNK ("Službene novine HNK", broj:4/19) (BS)
31.Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće HNŽ ("Narodne novine HNŽ", broj: 4/19) (HR
32.Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (BS)
32.1. Obrasci  (BS)
33. Pravilnik o uredskom poslovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (HR)
33.1.  Obrasci  (HR)
34. Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine